Savarin

sklady a kalkulace

HRMTZ a HRKALKUL

Tento program řeší evidenci skladového hospodářství firmy, evidenci tržeb na střediscích, umožňuje práci s recepturami jídel a komunikaci s pokladnami.

Skladová část sleduje pohyb zboží na hlavním skladu a následně i pohyby na jednotlivých odbytových a výrobních střediscích (kuchyně, výčep, vinárna atd.). Pohyby zboží (příjmy, převody, spotřeba, ...) se provádí zápisem dokladu. Skladové karty středisek jsou vedeny v průměrované nákupní ceně, u odbytových středisek (bar, vinárna, ...) i v prodejních cenách. Zboží může mít několik prodejních cen (max.35), takže pokud je třeba, lze pro každé středisko vytvořit samostatnou cenovou skupinu a nastavit jiné ceny. Samozřejmě program dovoluje provádění inventur (položkově) a vyčíslení celkových rozdílů (položkově i korunově). Je připravena i možnost předávání mezi směnami na střediscích, kdy podle předávací inventury program vypočte celkovou tržbu směny nebo podle prodeje na pokladně vypočte stav zboží, který má být předán další směně.

Na skladovou část navazuje deník tržeb, který slouží k evidenci přijatých tržeb na jednotlivých střediscích a tisku přehledů tržeb, jak pro jednotlivá střediska, tak i pro celou firmu. Tržby do deníku lze zapisovat "ručně", ale je-li připojen program Pokladna, jsou tržby do deníku doplňovány automaticky při denní uzávěrce pokladny. K usnadnění práce s hotovostí je připravena pokladna. Ta zakládá, eviduje a tiskne příjmové a výdajové pokladní doklady a hlídá zůstatek v pokladně.

Evidence skladů a tržeb je zastřešena deníky středisek, kde je možno získat výpis korunové bilance střediska a provádět uzávěrky. Na výpisu jsou sumarizovány pohyby na skladu střediska (příjmy, výdeje, spotřeba) a prodej na středisku (vyjádřený buď odpisem prodeje z pokladen nebo součtem tržeb). Po přičtení těchto údajů k počátečnímu stavu se dopočítá konečný účetní stav. Jsou-li zapsány inventurní zůstatky zboží, je spočítán skutečný konečný stav a vyčísleno manko - přebytek. Po provedení uzávěrek jsou v novém období založeny skladové karty s počátečním stavem, který odpovídá skutečnému stavu zjištěnému při inventuře střediska. Data minulých období zůstávají zachována v "archívu" a lze se k nim vracet, ale již bez možnosti provádění změn.

Další část programu slouží k tvorbě kalkulací jídel. Státní normy teplé kuchyně jsou dodávány jako součást programu. Je možná tvorba vlastních receptur a skládání pokrmů (hotových jídel) z již vytvořených receptur, tisk ceníků jídel, statistik, hromadné přepočty cen apod. Ze zadaných receptur a pokrmů umí normovat spotřebu surovin potřebných k přípravě nebo vytisknout jídelní lístek. Tento modul úzce spolupracuje s částí skladovou, ze které přebírá nákupní ceny surovin při výpočtu cen a následně umožňuje sledování spotřeby surovin dle prodeje jídel na POKLADNĚ. Z receptur je pak možné vygenerovat výrobky (např. knedlíky, saláty, chlebíčky), které pak evidujete na skladových kartách jako jakékoliv jiné zboží. Při výdeji těchto výrobků z kuchyně jsou automaticky dle receptury rozbourány, z kuchyně jsou odepsány suroviny a např. do bufetu jsou již připsány hotové výrobky.

Modul pro kalkulace lze dodat i samostatně bez skladové části a ostatních modulů. Ztrácíte tím ale vazbu na skladové karty, což znamená nastavování kalkulačních cen, jejich změny a ztrátu možnosti odpisu prodeje na skladové karty a tím i kontrolu provozu v kuchyni.

Manažer pro řízení restauračních pokladen vytváří ceníky prodávaného sortimentu pro jednotlivé pokladny a následně odepisuje ze skladových karet prodaný sortiment, který mu pokladny předávají při denní uzávěrce. Další z funkcí je např. zjištění aktuálního stavu zboží na středisku, což umožní provádění namátkových kontrol. Opět umožňuje statistiky, přehledy jako např. tzv. Zrcadlo (seznam pro předání směny), které vytiskne počáteční stav zboží na směně, příjmy, výdeje, prodej na pokladně a dopočítá stav zboží, jenž má být předán další směně.

Dále mohou být součástí programu některé nadstavbové moduly. Rauty (příprava hromadných akcí, oslav, svateb apod.; spočítá průměr na osobu, celkové náklady, spotřebu surovin,...), Bufety (evidence a vyhodnocení hotelových snídaní), Závodní stavování (tvorba a tisk týdenních jídelních lístků, celkové náklady, průměrná cena porce, provařeno - nedovařeno, spotřeba surovin, ...), Objednávky (objednávky od odběratelů, dodavatelům, vystavení dokladu z objednávky, stav plnění objednávek), nebo Liga dodavatelů (srovnání výhodnosti nákupů od různých dodavatelů).

Z dat pořízených v programu HRMTZ lze generovat podle nastavených předkontací přímo účetní věty, které pak jsou připraveny buď v textovém nebo databázovém souboru pro export do účetnictví.

 

 

© Cominn, s.r.o. 1990 - 2023 | www.cominn.cz | www.savarin.cz